1. Strona główna
  2. Hotel
  3. Regulamin Hotelu

Regulamin Hotelu

Data
przyjazdu
Data
wyjazdu

Regulamin Hotelu

DYREKCJA Hotelu będzie sobie wysoko cenić Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokoju i bezpiecznego pobytu naszych gości.

§1

1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby.

2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz.15.00, kończy się o godz.11.00 dnia następnego.

§2

1. Najmujący pokój Gość Hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji do wglądu przy zameldowaniu dokumentu  ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania karty do pokoju.

2. W karcie pobytu Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko, oraz dane potwierdzające tożsamość osoby najmujące pokój. Gość potwierdza zgodność danych  w karcie poprzez złożenie własnoręcznego podpisu .

3. Rozpoczęcie pobytu w Hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa.

§3

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz.10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§4

1. Gość  hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

2. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do 22.00.

3. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt  gości  lub funkcjonowanie Hotelu.

§5

Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji , co umożliwia Hotelowi niezwłoczną reakcję.

Hotel ma obowiązek zapewnić :

• warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,

• bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,

• profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,

• sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,

• sprawną pod względem technicznym usługę ; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Hotel dołoży starań , aby – w miarę posiadanych możliwości - zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić  niedogodności.

§6

Na życzenie gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

• udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

• budzenie o wyznaczonej godzinie,

• przechowywanie bagażu: Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

§7

1. Hotel ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.

2. Gość powinien zawiadomić  recepcję o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Hotel odpowiada z tytułu uszkodzenia lub utraty pieniędzy, papierów wartościowych i kosztowności lub przedmiotów mających  wartość naukową lub artystyczną wyłącznie jeśli przedmioty te zostaną złożone na przechowanie do depozytu hotelowego, znajdującego się w Recepcji.

4. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie w depozycie pieniędzy, papierów wartościowych i kosztowności lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną lub innych przedmiotów, jeśli zagrażają one bezpieczeństwu lub mają zbyt dużą wartość oraz przedmiotów wielkogabarytowych.

§8

1. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz.22.00 do godz.6.00 dnia następnego.

2. Na terenie całego Hotelu, we wszystkich  pokojach hotelowych  oraz na terenach rekreacyjnych wokół hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych i odpowiednio oznakowanych.

3. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinna zakłócać  spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić  dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

4. Gość hotelowy ma prawo do korzystanie w czasie pobytu w hotelu z usług gastronomicznych i innych odpłatnych usług. Należność za usługi można uiścić korzystając z opcji kredytu hotelowego i tym samym rozliczyć usługę w recepcji hotelowej w momencie wymeldowania.  

5. Hotel dopuszcza możliwość korzystania z usług noclegowych Gości ze zwierzętami domowymi (koty, psy) szczegółowe warunki określa regulamin „Zwierzę w hotelu” dostępny w recepcji.

§9

1. Każdorazowo opuszczając pokój , gość powinien sprawdzać  zamknięcie drzwi i pozostawić kartę-klucz w recepcji. Recepcja wydaje kartę-klucz na podstawie karty pobytu.

2. Gość  hotelowy ponosi odpowiedzialność  za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów , wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokoju hotelowym: grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju oraz ścisłe przestrzeganie postanowień instrukcji PPOŻ.

§10

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez sześć miesięcy. bazie danych

§11
Goście korzystający z noclegu w Hotelu mają obowiązek przestrzegania procedur bezpieczeństwa wprowadzonych w obiekcie w związku z COVID-19.
 
 
                                                                                                                                                              Dyrekcja Hotelu Ostaniec***

Oferty specjalne

Pakiety pobytowe i promocje

Newsletter
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij